Top

Ako vyliečiť poškodený neurón 2.

Poškodenie nervov často vedie k strate senzorických a motorických funkcií. Preto vyvíjame nové alternatívne metódy v ich liečbe.

Na Neurobiologickom ústave BMC SAV momentálne skúmame oblasti traumatického poškodenia miechy a periférnych nervov, neurogenézy a mozgovo-cievnych porúch, ktoré predstavujú druhú najčastejšiu príčinu smrti.

Dodnes však neexistuje účinná terapia redukujúca poškodenie nervového tkaniva po ischemickom zásahu (teda nedokrvení mozgu). V súčasnosti sa veľká nádej vkladá do fenoménu ischemickej tolerancie. Ide o aplikáciu stresu na organizmus, ktorý ho nepoškodí, ale naopak, vyvolá ochranu mozgového tkaniva voči poškodeniu.

Miecha potkana: mikroglia (zelená farba), astrocyty (červená), jadrá iných buniek (modrá)

Snažíme sa pochopiť základné mechanizmy poškodenia miechy, pričom využívame:

mikroglia
Mikroglia v sivej hmote miechy

V súčasnosti sa biomateriály čoraz viac používajú aj pri zhotovení polopriepustných trubičiek. Tie slúžia ako náhradný spoj a regeneračné vôdzky pri obnove periférnych nervov.

Príspevok pripravila RNDr. Zuzana Dzurjašková z Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, doktorandka Ústavu biologických a ekologických vied

Kontakt na autora: dzurjaskova@saske.sk