Top

Naše labáky: rukavicový box (video)

„Naše baterky“, čiže elektrochemické cely, ktoré vyvíjame na Katedre fyzikálnej chémie, zostrojujeme v rukavicovom boxe.

Potrebujeme zabrániť tomu, aby komponenty elektrochemickej cely a používané materiály prišli do kontaktu s kyslíkom a vodou (vodnou parou). Naopak, potrebujeme bezpečný priestor na prácu, aby sa znížilo riziko poškodenia samotnej batérie.

Vo vnútri boxu je preto prítomná atmosféra argónu. V boxe uchovávame aj niektoré chemikálie, ktoré majú tendenciu degradovať na vzduchu.

Pri práci v boxe používame aj nitrilové rukavice, ktoré si nasadzujeme priamo v boxe. Je to preto, aby sme nepoškodili čierne gumené rukavice. Keďže v boxe je argónová atmosféra, všetko, čo si vkladáme do boxu, najprv vložíme do tzv. prechodovej komory.

Tú trikrát vyvákuujeme a naplníme argónom, aby sa nám dovnútra nedostal vzduch. Pri práci na videu môžete vidieť odstrihnutie krátkej časti mäkkého lítia, ktoré sa používa ako anódový materiál. Z tejto časti sa pomocou výsečníka vysekne krúžok s konkrétnym priemerom, ktorý sa používa pri zostrojovaní baterky.

Príspevok pripravila RNDr. Katarína Benková z Ústavu chemických vied

Kontakt na autora: katarina.gavalierova@student.upjs.sk